searchicon

کپی شد

ضعف بدن و روزه گرفتن

ضعف در بدن و نرسیدن به انجام کارهای روزانه؛ مانند درس خواندن نمی تواند بهانه ای برای روزه نگرفتن باشد.

حضرت امام خمینی (ره) فرموده اند: باید روزه بگیرد و تا در حرج واقع نشده است نمی تواند افطار کند. بلی می تواند مسافرت نماید و در مسافرت افطار نماید و بعد از برگشتن در آن روز لازم نیست امساک کند.[1]


[1]. استفتائات حضرت امام خمینی، ج 1، ص 320، س  52.