searchicon

کپی شد

شیخ کلینی از دیدگاه اندیشمندان

بزرگان وقتی سخن از کلینى به میان می آورند، سخن از تمام فضیلت ها و عزم و اراده تشیع در کسب معارف و علوم می گویند. کلینی از جمله افرادی است که بزرگان بسیاری، زبان در مدح او گشوده اند و قطعاً این تأییدها، طالبان معرفت به عظمت او را در شناخت بهتر و بیشتر وی کمک خواهد کرد. بسیاری از اندیشمندان شیعه و اهل سنت، هنگامی که به نام کلینی رسیده اند، در مقابل عظمت و بزرگی او و زحمات طاقت فرسای وی در باب علم حدیث، سر تعظیم فرود آورده و اظهار احترام و ادب نموده اند.