searchicon

کپی شد

شناسنامه واقعه تغییر قبله

شناسنامه واقعه تغییر قبله مربوط به مفاهیم کاربردی، زمان، جغرافیا و شخصیت‌های درگیر این واقعه می‌باشد.