searchicon

کپی شد

شرایط امام جماعت

برای امام جماعت شرایطی بیان کردند که در توضیح المسائل آمده است. این شرایط به شرح زیر است:

امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حلال‏زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد و اقتدا كردن بچه مميّز كه خوب و بد را مى‏فهمد به بچه مميّز ديگر جايز نيست، و احتياط واجب آن است كه امام جماعت زن نيز مرد باشد.[1]

بنابراین و با توجه به شرایط امام جماعت، شخصی که امام جماعت است باید این شرایط را داشته باشد. در احراز این شرایط نظر مأمومین شرط است. پس اگر امام را دارای شرایط بدانند، می توانند اقتدا کنند و در غیر این صورت نمی توانند.

در صورتی که شک کند، امام از شرایطش مانند عدالت دور شده است یا نه؟ باز هم می تواند اقتدا کند و به شک خودش نباید اعتنا کند.[2]

باید توجه داشت که از تهمت زدن به مسلمان و سوء ظن به آنان باید پرهیز شود. برخی بدون دلیل و یا با دلیل های تخیلی از شرکت در نماز جماعت خودداری می کنند و احیاناً دیگران را نیز از این فیض بزرگ باز می دارند.[3]


[1] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏1، ص 790.

[2] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)    ج‏1،ص 791.

[3] برای دیدن روایات فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی به کتاب شریف کافی، ج 2، ص 372، باب فضل الصلاة فی الجماعة، رجوع کنید.