کپی شد

شخصیت‌های برجسته حکومت آل‌بویه

شخصیت‌های برجسته دودمان آل‌بویه افراد ذیل می‌باشند:

1. ابوشجاع بویه بن فناخسرو که آل‌بویه به نام او مشهور است.

2. عمادالدوله علی، فرمانروایی از سال ۳۱۳ تا ۳۲۸ شمسی.

3. رکن‌الدوله حسن، فرمانروایی از سال 314 تا 355 شمسی.

4. معزالدوله احمد، فرمانروایی از سال ۳۲۴ تا ۳۴۶ شمسی.

5. فخرالدوله ابوالحسن، فرمانروایی از سال ۳۵۵ تا ۳۵۹ شمسی.

6. عضدالدوله ابوشجاع، فرمانروایی از سال ۳۲۸ تا ۳۶۲ شمسی.

7. مؤیدالدوله ابومنصور، فرمانروایی از سال ۳۵۹ تا ۳۶۲ شمسی.

8. عزالدوله بختیار، فرمانروایی از سال ۳۴۵ تا ۳۵۷ شمسی.

9. شمس‌الدوله ابوطاهر، فرمانروایی از سال ۳۷۶ تا ۴۰۰ شمسی.

10. مجدالدوله ابوطالب، فرمانروایی از سال ۳۷۶ تا ۴۰۸ شمسی.

11. شرف‌الدوله ابوالفوارس، فرمانروایی از سال ۳۶۲ تا ۳۶۸ شمسی.

12. ابوکالیجار صمصام‌الدوله مرزبان، فرمانروایی از سال ۳۶۸ تا ۳۷۷ شمسی.

13. بهاءالدوله ابونصر، فرمانروایی از سال ۳۷۷ تا ۳۹۱ شمسی.

14. سماءالدوله ابوالحسن، فرمانروایی از سال ۴۰۰ تا ۴۰۳ شمسی.

15. قوام‌الدوله ابوالفوارس، فرمانروایی از سال ۳۹۱ تا ۴۰۷ شمسی.

16. سلطان‌الدوله ابوشجاع، فرمانروایی از سال ۳۹۱ تا ۴۰۳ شمسی.

17. مشرف‌الدوله ابوعلی، فرمانروایی از سال ۳۶۶ تا ۳۶۸ شمسی.

18. ابوکالیجار، فرمانروایی از سال ۴۰۳ تا ۴۲۷ شمسی.

19. جلال‌الدوله ابوطاهر، فرمانروایی از سال ۴۰۴ تا ۴۲۳ شمسی.

20. ابومنصور فولادستون، فرمانروایی از سال ۴۲۷ تا ۴۴۱ شمسی.

21. ملک‌رحیم ابونصر، فرمانروایی از سال ۴۲۷ تا ۴۳۴ شمسی.[1]

[1]. برگرفته از سایت ویکی شیعه.