searchicon

کپی شد

سوره های قرآن و نام حیوانات

پنج سوره در قرآن هست که هر کدام به نام حیوانی نام گذاری شده است.

1. سورۀ بقره (گاو ماده)؛ 2. سورۀ نحل ( زنبور عسل)؛ 3. سورۀ نمل ( مورچه)؛ 4. سورۀ عنکبوت؛ 5. سورۀ فیل؛

در بارۀ فضیلت این سوره ها گفته شده است:

1. سورۀ بقره: از رسول خدا (ص) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سورۀ بقره و آیۀ آیة الکرسی.[1]

2. سورۀ نحل: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ نحل را تلاوت کند خداوند از نعمت های دنیایی که به او داده در قیامت حساب نمی کشد.[2]

3. سورۀ عنکبوت: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ عنکبوت را تلاوت کند خداوند به عدد هر یک از مؤمنین و منافقین ده حسنه در نامۀ عملش ثبت می فرماید.[3]

4. سورۀ نمل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره های شوری و نمل و قصص را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود.[4]

5. سورۀ فیل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجب خود بخواند روز قیامت کوه و دشت و ریگ بیابان ها گواهی می دهند که او از نمازگزاران بوده است.[5]

 [1]. حسینی، میرزا باقر، آشنایی و انس با قرآن ، ص 232. (نیاز به تکمیل دارد)

[2]. همان، ص 237.

[3]. همان، ص 241.

[4]. عزیزی، عباس، فضائل و آثار قرائت سوره ها، ص 47، ارم. (نیاز به تکمیل دارد)

[5]. همان، ص 114.