searchicon

کپی شد

رابطه معرفت شناسی با منطق

منطق علمی است که در باب شیوه صحیح تفکر و اندیشه سخن می گوید نه درباره عالم واقع و خارج از ذهن. از این جهت می توان گفت که معرفت شناسی مقدم بر منطق است؛ زیرا در منطق این اصل مسلم انگاشته می شود که ذهن انسان می تواند به واقعیت دست یابد و تنها باید به کمک منطق راه های درست اندیشیدن را آموخت و این درحالی است که تا “توان عقل برای رسیدن به واقع” در علم معرفت شناسی تبیین نگردد نمی توان در علم منطق از شیوه های دستیابی صحیح به واقع بحث نمود.[1]


[1]. برگرفته از سایت انجمن های علمی حوزه؛ نیز ر.ک: معلمی، حسن، معرفت شناسی، ص19-18.