searchicon

کپی شد

دعا نویسی

آنچه در دعا مهمّ است تلاش برای کسب شرایط و حالات دعا است؛ یعنی انسان سعی کند با حصول این شرایط مقدمات استجابت دعا را فراهم نماید.

البته این به معنای آن نیست که دعای صاحبدلان در حق انسان مؤثر نیست و نمی توان در این راه از اولیای الاهی کمک گرفت و به آنان توسّل جست یا توسل به آنان بی فایده است،[1] اما باید توجه داشت افرادی که امروزه به اسم دعا نویس اقدام به این کار می کنند، غالباً قابل اعتماد نیستند، امّا شماری نیز وجود دارند که قابل اعتماد و استفاده هستند.

برای آگاهی بیشتر، نک:

نمایه: نحوه و چگونگی تشخیص مصلحت در دعا، سؤال 721.


[1] برای آگاهی بیشتر نک: سؤال 542 نمایه: توسل و ارتباط بدون واسطه با خداوند.