searchicon

کپی شد

خمس منزل مسکونی

موضوع مورد بحث در این نوشتار مختصر در باره خمس منزل مسکونی است که شخص در آن زندگی می کند.

در توضیح این مطلب باید گفت: به چیزهایی که جزء مؤونه هستند، خمس تعلق نمی گیرد.[1] با توجه به مفهوم مؤونه، اگر خانه ای فراتر از شأن خود بخرد به قیمتی بیش از آن چه در شأنش است، به آن خمس تعلق می گیرد، یا اگر از وسیلۀ نقلیه برای خود و خانواده اش استفاده می کند، جزو مؤونه حساب می شود، ولی اگر بیش از حد شأنش باشد، یا با آن کسب درآمد داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد. بنابراین، به منزل مسکونی خمس تعلق نمی گیرد.[1]. مؤونه عبارت است از هزینه های زندگی از قبیل؛ خوراک، پوشاک، خانۀ مسکونی، وسایل زندگی، وسیلۀ نقلیه و … ، البته تمام این موارد در صورتی است که در شأن انسان باشد.