کپی شد

حریت شرط وجوب حج

یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نيست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نيست و جاى حجة الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گيرد، مگر اين كه يكى از دو موقف[1] مهم حج را پس از آزادى درک كند كه مجزى خواهد بود.[2][1].  وقوف در عرفات و مشعر الحرام.

[2]. عراقى، آقا ضياء الدين؛ كزازى، على، ‌شرح تبصرة المتعلمين، ج‌1، ص 265.