کپی شد

حائض شدن زن در وقت نماز

اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اوّل وقت به اندازه خواندن یک نماز با تمام مقدّمات از قبيل تحصيل لباس پاک و وضو بگذرد، و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است، بلكه اگر وقت داخل شده در حالى كه زن مى توانسته یک نماز با وضو يا غسل بلكه با تيمم بخواند و نخوانده باشد، بنا بر احتياط واجب بايد آن نماز را قضا كند هر چند وقت براى تحصيل ساير شرايط کافی نبوده است‏‏.[1]



[1]. توضيح المسائل مراجع، ج ‏1، ص 267، م 471.