searchicon

کپی شد

جانشینی روزه های مستحبی از روزه های واجب

در مورد جایگزین شدن روزه های مستحبی از روزه های قضای ماه رمضان، بدیهی است که این روزه هنگامی جایگزین روزه قضای رمضان می شود که نیت شخص روزه دار، نیت قضای رمضان باشد و الاّ اگر روزه مستحبی نیت کند، نه تنها جایگزین قضای رمضان نمی شود، بلکه اساساً تا زمانی که انسان قضای روزه واجب بر ذمه اش باشد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، بر خلاف نماز که با داشتن نماز قضا، می تواند نماز مستحبی بخواند.[1]


[1]. اجوبة الاستفتاءات فی الصوم، ص21.