searchicon

کپی شد

توریه در قرآن و روایات

توریه در قرآن و روایات استفاده شده که در ادامه به بعضی از موارد آن‌ها اشاره می‌شود.