کپی شد

بيماری و حج تمتع

با توجه به این که یکی از شرایط واجب شدن حج، استطاعت بدنى از جهت داشتن توانائی رفتن به حج و انجام اعمال بدون وجود حرج و مشقت زياد است؛ بنابر این کسانی که به علت مریضی، رفتن به حج برای آنها مشقت دارد و قادر به انجام آن نیستند چون شرایط حج را ندارند حج برآنها واجب نیست.

امام خمینی (ره)در این زمینه فرموده اند:

«شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنى و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى، پس بر مريضى كه قدرت رفتن به حج ندارد يا بر او حرج و مشقت زياد دارد واجب نيست و بر كسى كه راه براى او باز نيست يا وقت تنگ است به طورى كه نمى‏تواند به حج برسد نيز واجب نيست».‏[1]

بنا بر این اگر حج برای شخص مریض حرج و مشقت زياد و غیر قابل تحمل داشته باشد اصلا حج بر او واجب نمی شود، اما اگر در سال های قبل که هنوز به بیماری مبتلا نبوده است حج بر ایشان واجب شده ولی در انجام آن کوتاهی کرده و به جا نیاورده الان حج برایشان مستقر شده است و باید حتماً آن را به جا آورد. امام خمینی (ره)در این زمینه فرموده اند: «اگر با وجود شرايط استطاعت، حج را ترک كرد، حج بر او مستقر مى‏شود و بايد بعداً به هر نحو مى‏تواند به حج برود».[2]

همچنین  حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با انجام حج واجب به صورت نیابتی فرموده است:

«مستطيع بايد خودش به حج برود، و حج ديگرى از طرف او كفايت نمى‏كند، مگر انسان مريض[3] يا پير که با شرایط می توانند نایب بگیرند ».[4][1]. مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)، ص 38 ،م41.

[2]. همان،م42.

[3]. (مريض و پير در این مسأله کسانی هستند که انجام اعمال حج و عمره برای آنان ممکن نیست و یا مشقت شدید غیر قابل تحمل دارد و امید به خوب شدن هم ندارد).

[4] .همان، م 43.