searchicon

کپی شد

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع)  پرسیده شد که: «چه مي‌فرماييد در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده، ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است».[1]

بنابراین زن و ورثۀ او؛ اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است مالک نصف مهریه اند و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به سؤال 1325 (سایت  اسلام کوئست: 1320) (مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد)، مراجعه کنید.

 


[1]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی، کافی، ج 6،ص 119، تهران، المکتبة الاسلامیة چاپ اول، 1388هـ ق.