searchicon

کپی شد

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد، پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع) پرسیده شد: «چه مي‌فرماييد در مورد مردی كه با زنی ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده، ولی (قبل از دخول) می‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است».[1]

بنابراین، اگر در مدت ازدواج دخول انجام نشده باشد، زن و ورثۀ او مالک نصف مهریه اند، و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند، ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند. برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به نمایۀ ” مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد” سؤال 1325 (سایت  اسلام کوئست: 1320)، مراجعه کنید.[1]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، کافی، ج 6، ص 119، چاپ اول، تهران، المکتبة الاسلامیة ، 1388، ه. ق.