searchicon

کپی شد

اوضاع ایران در عصر شیخ مرتضی انصاری

تولد، رشد جسمی و تحصیلی شیخ در زمان سلطنت فتحعلی شاه – 1212 تا 1250 قمری – بوده است . ایران در دوره پادشاهان قاجار، گرفتار دو دشمن نیرومند گردیده در شمال روسیه تزاری و در جنوب انگلستان استعمارگر، خبر سقوط شهر گنجه در قفقاز و قتل عام مردم مسلمان آن‌جا در دربار فتحعلی شاه غوغا کرد و علمای تهران جنگ با کفار روسیه را تصویب کردند و حکم جهاد و تجهیز سپاه صادر شد.

جنگ دوره اول قریب ده‌سال طول کشید و پس از جنگ و گریزهای متعدد با وساطت سفیر انگلیس، پیمان صلح میان ایران و روسیه فراهم آمد و در سال 1228 قمری در محلی به‌نام گلستان، عهدنامه صلح به امضاء رسید.[1]

 

[1] . شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، ص 60؛ حوزه نت.