searchicon

کپی شد

استمناء در شب ماه رمضان و انجام تیمم قبل از اذان صبح

برای تببین بهتر مسئله، این موضوع آن را در قالب پرسش و پاسخ بیان می کنیم:

شخصی در ماه مبارک رمضان با خودش کاری کرده است که منی از او خارج شده است و قبل از اذان صبح بعد از پاک شدن، تیمم کرده است، ولی لباس هایش را عوض نکرده است، روزه او چه حکمی دارد؟

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) این چنین است:

1. استمنا، یعنی خارج کردن منی به وسیله خود یا امثال آن – غیر از ملاعبه با همسر دایم یا موقت – به عمد، حرام است. خارج کردن منی به هر شکل عمدی، در هنگام روزه باعث بطلان آن می شود و شخص باید روزه آن روز را تمام کند و سپس قضا نماید و کفاره افطار عمدی بپردازد.

2. اگر قبل از اذان صبح شخص جنب باشد، باید غسل کند و اگر زمان برای غسل نیست، باید تیمم کند.

3. نجاست به امور مختلف از جمله منی، هیچ ضرری به روزه نمی زند.

4. تماس شیء خشک با عین نجاست، مانند منی خشک شده، باعث انتقال نجاست و نجس شدن نمی شو