کپی شد

ازدواج با خواهر لواط دهنده از دیدگاه اهل سنت

با توجه به این که در مذهب تشیع یکی از موانع ازدواج، لواط با شخصی است که می خواهد بعداً با خواهر یا مادر یا دختر او ازدواج کند، ولی در میان علمای اهل سنت راجع به این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ در زیر به برخی از نظریات اشاره می شود:

1. مذاهب مالکی، شافعی، حنفی می گویند به وسیلۀ لواط، نکاح حرام نمی شود.[1]

2. به احمد بن حنبل نسبت داده شده است: اگر کسی با فرزند یا پدر و یا برادر زنش لواط کند، زنش بر او حرام می شود.[2]


[1]. قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن‏، ج 5، ص 116، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ اول، 1364ش؛ زحيلى، وهبة بن مصطفى،‏ التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج‏، ج 4، ص 320، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق‏، چاپ دوم، 1418ق.

[2]. الجامع لأحكام القرآن‏، ج 5، ص 116.