کپی شد

ارکان کعبه

کعبه از چهار رکن تشکیل شده است که اسامی آنها به ترتیب طواف حاجیان عبارت است از:

الف. رکن حجر الاسود که حجر الاسود در این­جا قرار داده شده است.

ب. رکن عراقی که پس از رکن حجر الاسود و در یک طرف حجر اسماعیل قرار گرفته است.

ج.  رکن شامی که پس از رکن عراقی و در طرف دیگر حجر اسماعیل قرار گرفته است.

د. رکن یمانی که پس از رکن شامی و قبل از رکن حجر الاسود قرار گرفته است.