searchicon

کپی شد

احتلام در حال روزه

مبطلات روزه عبارتند از: 1. خوردن و آشاميدن، 2. جماع، 3. استمناء، (انسان با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد)، 4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پیغمبر (ع)، 5. رساندن غبار غليظ به حلق، 6. فرو بردن تمام سر در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح، 8. اماله كردن با چيزهاى روان، 9. قى كردن.[1] همه اینها و از جمله استمنا و جنابت در صورتی روزه را باطل می کند که از روی عمد و با اختیار صورت گیرد، اما اگر انسان خوابی ببیند و در اثر آن قوه جنسی او تحریک شود، ولی بعد از بیداری بی اختیار منی از او خارج شود، این جنابت اختیاری نبوده و موجب بطلان روزه او نخواهد شد،[2] و مرتکب عمل حرامی نشده است، ولی اگر کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود[3]،[4] همچنین اگر روزه دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.[5]


.[1] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏1، ص 891 ، م 1572.

[2]. همان، م 1589.

[3] . بهجت، در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار منی بی اختیار خارج خواهد شد.

[4] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏1، ص 897 ، م 1589.

[5].  همان، م 1591.