searchicon

کپی شد

اجرای حکم ارتداد

باید توجه داشت که تحقق شرایط و اثبات ارتداد یک شخص کار آسانی نیست و به مجرد احتمال نمی‌توان شخصی را مرتد دانست. ضمن آن‌که می‌توان با استفاده از روابط خانوادگی و بحث‌های عالمانه، چنین شخصی را از افکار و نظراتش دور کرده و با بیان خوبی‌های اسلام او را به این دین ترغیب کرد. در هرصورت حکم به ارتداد کسی به همین سادگی نیست‌؛ بلکه باید ارتدادش در دادگاه اسلامی به ثبوت برسد و هنگامی که حکومت اسلامی نیست ارتداد وی پیش مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و او حکم به ارتداد ‌دهد. اجرای حکم قتل نیز در حکومت اسلامی به عهده حاکم شرع است و در غیر این صورت چنان‌چه مرجع تقلید اجازه عمومی به کشتن فردی -مانند سلمان رشدی- داد بر هر مسلمانی واجب کفایی است که به آن اقدام کند.

بنابراین، شخصی که پدر و مادرش یا یکی از آن‌ها مسلمان است و پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح، اسلام را برمی‌گزیند و سپس از اسلام بر می‌گردد و این امر را اظهار می‌کند، حکمش اعدام است که تشخیص تمام این شرایط نیاز به علم دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق، میسور نیست.

اگر شخصی پدر و مادرش کافر باشند و خودش پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح مسلمان شود و سپس از اسلام برگردد و این امر را اظهار کند، حاکم شرع به او سه روز مهلت می‌دهد تا به اسلام بازگردد و پس از آن اگر توبه نکرد او را اعدام می‌کند. و همان‌گونه که گذشت تشخیص این امور کار ساده‌ای نیست، البته اگر چنین کسی فقط نسبت به عقاید اسلامی گرفتار تردید شود، مادامی که کفر او از طریق معتبر احراز نشود، مسلمان محسوب می‌شود.