searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات آیه‌الله سید علی سیستانی

انسان های شایسته و تأثیرگذار با شناخت جامع خود از زمانه و درک موقعیت و زمان حساس خویش، اقدامات تاریخی مهمی را صورت داده و خدمات بسیاری به جامعه می‌نمایند. آیه‌الله سیستانی از زمره شخصیت‌های مؤثر است که در طول حیات پربرکت خود تا به امروز، دست به اقدامات بسیار پرباری زده و صاحب آثار زیادی نیز می‌باشد که هرکدام باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.