searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات آیت الله کوهستانی

مرحوم آیت الله کوهستانی در طول حیات پربار خود، آثار و اقدامات مثبت بسیاری انجام دادند که در ادامه مقاله به برخی از آنها اشاره می‌شود.